top of page

Privacyverklaring

logo RVS transparant.png

Privacyverklaring

Waarom deze privacy verklaring:

U heeft recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. We zullen steeds transparant met u communiceren over welke informatie we verzamelen, wat we ermee doen, met wie we de informatie delen en met wie u contact op kunt nemen indien u zich zorgen maakt. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw informatie tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen. Bij de verwerking van de persoonsgegevens passen we de regels tot waartoe wet- en regelgeving ons verplicht.

 

In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die informatie gebruiken, waar nodig delen met derden en beschermen.

Indien we persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor doeleinden die niet in deze privacyverklaring genoemd worden zullen we u om aanvullende toestemming vragen.

Welke soort persoonsgegevens wordt verzameld:

Bent u klant van Reinders en van Soest?

Het is mogelijk dat we in opdracht van u persoonsgegevens verwerken. Of we verwerken uw eigen persoonsgegevens, omdat u bijvoorbeeld bij ons een loopbaantraject volgt. Dit zal in veel gevallen gaan om persoonsgegevens van medewerkers die bij u in dienst zijn. In dat geval bent u verantwoordelijke voor de aard van de verwerking. Het is onze rol om de persoonsgegevens in uw opdracht te verwerken. We hebben vanuit die rol de verantwoordelijkheid om te handelen naar de regels van de AVG. De afspraken over de doelgroep van wie we persoonsgegevens verwerken, het doel van de verwerking en de grondslag bepaald u en leggen we vast in een verwerkingsovereenkomst. De regels in deze privacyverklaring worden bij de verwerking door ons toegepast. De medewerkers die vanuit Reinders en van Soest betrokken zijn bij de verwerking van de persoonsgegevens zijn voldoende op de hoogte van de regels van de AVG en ondertekenen een verklaring dat volgens deze regels gewerkt wordt.


We zijn vanuit Reinders en van Soest wel verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze klanten. We maken daarin onderscheid tussen actieve klanten, waar we reeds contractueel aan verbonden zijn, en potentiële klanten. De persoonsgegevens van actieve klanten worden gebruikt voor afstemming over de uitvoering en afwikkeling van contractuele inspanningen. De persoonsgegevens van potentiële klanten worden gebruikt voor commerciële doelstellingen. Dat wil zeggen, we benaderen deze klanten met de vraag of ze prijs stellen op onze nieuwsbrief met diverse actuele HR kennis. Waarbij we tevens de optie bieden dat de klant zich hiervoor kan afmelden. Deze gegevens zullen door ons verwijderd worden.


Werkt u als uitzendkracht via Reinders en van Soest?

In dit geval hebben we uw persoonsgegevens nodig voor de werving en de selectieprocedure en de uitbetaling van uw salaris. Uw gegevens worden door ons bewaard volgens de richtlijnen van de Archiefwet. Indien u uit dienst treed worden uw persoonsgegevens tevens volgens deze richtlijnen bewaard. Uw salarisstroken worden middels incripted digitaal aan u toegezonden. Een wachtwoord wordt u eenmalig verstrekt en daarna kunt u deze zelf aanpassen.

 

Welke informatie verzamelen we en waarvoor wordt het gebruikt:

Bent u een actieve klant van Reinders en van Soest?
In dat geval verzamelen we de NAW gegevens van uw organisatie. Ook zijn uw bankgegevens nodig voor facturatie van onze diensten. Indien we namens u persoonsgegevens van uw medewerkers verzamelen en verwerken, dan zullen we een verwerkersovereenkomst aangaan. In die overeenkomst staat de aard van de verwerking, de grondslag en de doelstelling beschreven. We dragen er zorg voor dat we de persoonsgegevens verwerken volgens de richtlijnen van de AVG. Met hierbij aandacht voor veiligheid en rechten van betrokkenen.  


Bent u een potentiële klant van Reinders en van Soest?
In dat geval verzamelen we de NAW gegevens van uw organisatie, met als doel om u telefonisch of via de mail te benaderen. 


Bent u als uitzendkracht door ons bemiddeld?
In dat geval verzamelen we uw NAW gegevens. Tevens hebben we om u uit te kunnen zenden een geldig legitimatiebewijs, uw verzekeringsgegevens en uw bankgegevens nodig. Deze gegevens worden door ons volgens de richtlijnen van de archiefwet bewaard. Indien u in dienst treed bij een klant dan worden uw persoonsgegevens tevens gedeeld met deze klant. Waarbij zij tevens geldende wet- en regelgeving toepassen t.b.v. de verwerking, verzameling en archivering van uw persoonsgegevens. 

Overdracht en delen van uw persoonsgegevens:

Bent u klant van Reinders & van Soest?

In dat geval worden uw persoonsgegevens niet door ons gedeeld met derden. Mocht dit wel nodig zijn vanuit wet- en regelgeving, dan wordt u hierover geïnformeerd. 


Bent u uitzendkracht?
In dat geval worden uw persoonsgegevens gedeeld met klanten. Met als doel het mogelijk vervullen van een vacature. Het delen van uw gegevens met deze klanten gaat altijd met uw instemming. 


Bent u werkzaam bij een klant van Reinders en van Soest en verwerken we uw gegevens?
In dat geval worden uw gegevens alleen gedeeld met uw eigen werkgever. Wij verwerken uw gegevens in opdracht van uw werkgever. Uw werkgever bepaalt het doel van de verwerking, de aard en de grondslag van de verwerking. Wij passen bij de verwerking wet- en regelgeving toe. De afspraken over de verwerking van de gegevens worden door uw werkgever en ons vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst. 

 

Het beveiligen van uw persoonsgegevens:

We nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Indien uw gegevens in opdracht van ons door een derden worden verwerkt, dan maken we hierover afspraken in een verwerkingsovereenkomst. In die overeenkomst worden doel, grondslag en aard van de verwerking vastgelegd. De verwerker stemt door het ondertekenen van deze verwerkingsovereenkomst in met de verwerking van de persoonsgegevens op de wijze die wet- en regelgeving verlangt. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot diegene die hiervoor hebben ingestemd tot geheimhouding. Ze doen dit op basis van een ‘need-to-know’ basis.  

Heeft u nog vragen en opmerkingen:

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen:
Reinders & van Soest
info@reindersenvansoest.nl
Tel: 0174-514875
Van der Hoevenstraat 18
2671 EG Naaldwijk

Uw Rechten:

U hebt het recht om ons te melden dat: 

  • U niet meer door ons wilt worden benaderd;

  • U een kopie wilt hebben van de persoonsgegevens die we over u hebben; 

  • U wilt dat we uw persoonsgegevens in onze administratie corrigeren, bijwerken of verwijderen;

  • U misbruik van uw persoonsgegevens wilt melden. 

revisiedatum: Datum revisie 1-9-2020

bottom of page